Menü Bezárás

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. 

A weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. 

Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: missticfolia.hu és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: missticfolia.hu.

1.	VÁLLALKOZÓ ADATAINAK FELSOROLÁSA

Vállalkozó megnevezése: Fehér Komló Kft.
Vállalkozó székhelye: 2182 Domony, Fő út 137.
Vállalkozó adószáma: 24333809-2-13
Vállalkozó cégjegyzékszáma: 13-09-163942

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1. A Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás körében létrejövő szerződés feltételei jelen Ászf-ben kerülnek meghatározásra. A Vállalkozó jelen Ászf-ben meghatározott tartalomtól eltérő tartalommal nem kíván szerződést kötni az érintett szolgáltatás vonatkozásában.

3. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. A Megrendelő köteles a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges minden információt és dokumentumot átadni, a szolgáltatással érintett gépkocsi vonatkozásában – különösen a műszaki körülményekkel kapcsolatos – lényeges információkat feltárni, a látható és az egyértelműen nem látható hibára a Vállalkozó figyelmét felhívni, a korábbi javítási munkákról és minden egyéb lényeges körülményről a Vállalkozót tájékoztatni.

3.2. A Megrendelő köteles a gépkocsit a szolgáltatás elvégzésére alkalmas állapotban átadni. Amennyiben a gépkocsi nincs a szolgáltatás elvégzésére alkalmas állapotban, addig nem köteles a Vállalkozó megkezdeni a munkavégzést feltéve, hogy felszólította a Megrendelőt a szolgáltatás megkezdését ellehetetlenítő állapot elhárítására. A munkavégzés feltétele a tiszta szennyeződésektől, zsírtól vagy régebbi fóliamaradványaitól és annak ragasztójától mentes felület. Külön megrendelés esetén a Vállalkozó gondoskodik a fólia maradványok és annak ragasztójának eltávolításáról. Amennyiben a fólia maradványok és ragasztójának eltávolítási díját nem tartalmazza a Vállalkozó által elkészített árajánlat, akkor annak ellenértékét – Megrendelői rendelés esetén – jogosult elszámolni a Vállalkozó.

3.3. A szolgáltatás jellegére tekintettel a munkák megkezdése előtt nélkülözhetetlen a szemrevételezés, tisztítás és karbantartás folyamata. Legelőször is a műhelybe érkezéskor megtörténik az előzetes állapotfelmérés. Ekkor szemrevételezik és megjelölik az esetleges sérüléseket és hibákat, majd kitöltik a szakemberek a megrendelői/átvételi munkalapot. Ezután beállnak az autóval a műhelybe és elvégzik a szükséges karbantartási munkákat a karosszérián, valamint a tisztítást.

4. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Vállalkozó köteles gondoskodni a Megrendelő által kiválasztott fólia gépcsokin történő elhelyezéséről. A fólia vonatkozásában a Vállalkozó minden esetben törekszik a legesztétikusabb megoldásra, viszont a teljesítés elsődleges szempontja, hogy az elvégzendő munka a műszaki követelményeknek megfeleljen.

4.2. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban az esetlegesen közzétett szabványoknak megfelelően I. osztályú minőségben köteles nyújtani. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés elvégzéséhez szükséges kapacitással, jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és ismeretekkel, mind saját maga, mind az általa esetlegesen igénybe venni kívánt munkavállalók, alvállalkozók rendelkeznek.

5. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

5.1. A vállalkozói díjról a Megrendelő a szerződés létrejötte előtti árajánlattal szerez tudomást. Az árajánlat tartalmazza a fizetési ütemezést is. Az árajánlattal együttesen jelen Ászf is megküldésre kerül a Megrendelő részére. Az árajánlat elfogadásával az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása is elfogadásra kerül a Megrendelő részére. A Vállalkozó 10 napig van kötve a megküldött árajánlathoz.

5.2. A Vállalkozó kizárólag abban az esetben jogosult módosítani a Megrendelő által elfogadott árajánlatot, amennyiben a munkafolyamat során olyan hibák, hiányok kerülnek feltárásra, melyekről a Megrendelő nem nyújtott előzetesen tájékoztatást. Amennyiben a Megrendelő a jelen pont szerint módosított árajánlatot 7 (hét) napon belül nem fogadja el, úgy a Vállalkozó jogosult a jelen szerződéstől elállni.

6. VÁLLALKOZÓT TERHELŐ SZAVATOSSÁG

6.1. A Vállalkozó szavatossággal tartozik a hatályos jogszabályok alapján a Megrendelő irányába hibás teljesítése esetén. A Megrendelő szavatossági jogai a Ptk. XXIV. fejezetében kerülnek meghatározásra.

6.2. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó hibás teljesítését az alábbi körülmények kifejezetten kizárják:
- Amennyiben a munkák befejezését követően a Megrendelő vagy a Megrendelő megbízásából eljáró harmadik személy bármilyen átalakítást vagy egyéb beavatkozást végez a gépjármű jelen szerződés teljesítésével érintett részei vonatkozásában
- Újrafényezés vagy szakszerűtlen üvegbeépítés esetén, amennyiben annak hatására a felület alkalmatlan a teljes tapadásra
- Magasnyomású mosó olyan módon történő használatánál, amikor a magasnyomású mosó használatával a fólia szélei elválik a karosszérielemektől
- Esztétikailag elfogadható porszem megjelenése esetén
- Előzetes fényezési hibák miatt felmerülő tükröződés esetén
- Kavicsfelverődés helyén a fólia nem megfelelő tapadása esetén
- A Megrendelő nem várja meg a szükséges száradási időt
- Nem rendeltetésszerű használatból – mint például a vegyszerezésből és túlfűtésből – eredő hibák miatt
- Szélvédőn alkalmazott kavicsvédelmi fólia hatására kialakuló optikai tulajdonságok változása esetén

6.3. A Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyártó a felhasznált fólia minőségéért kavicsvédő és karosszéria védő fólia esetén 2 év, üvegfólia esetén 5 év, Baby Guard fólia esetén 10 év garanciát vállal.

7. PANASZKEZELÉS RENDJE (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

7.1. Szolgáltatással kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja megtenni:
- email: domonysor@gmail.com
- telefon: + 36305377578 (Branda Gyula)

7.2. A szolgáltatással kapcsolatos vita esetén a Vállalkozó mindent megtesz a viták békés rendezése érdekében.

7.3. Vita esetén a felhasználónak lehetősége van a békéltető testület ingyenes eljárásának igénybevételére. Tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozóval szemben a Pest Vármegyei Békéltető Testület (székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2., tel.: (+36-1) 792-7881, e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu) eljárását tudja igénybe venni. A békéltető testület eljárásával kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozó a békéltető testület döntését nem ismeri el kötelező erejűnek.

8. ADATVÉDELEM 
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://missticfolia.hu/aszf/

9. ÁTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A KAROSSZÉRIA FÓLIÁZÁRSA VONATKOZÓAN

9.1. E tevékenységre nincs külön jogszabályi rendelkezés. Ebből következik, hogy bármilyen színű, sötét vagy átlátszó fóliát lehet telepíteni a gépjárműre, kivéve annak üvegfelületeire, illetve fényszóróira. Az autó lámpa fóliázás szabályai ugyanis szigorúan tiltják a fényszórók fóliázását.

9.2. Autóüvegfóliánál a B oszloptól hátra bármilyen sötét lehet. A két első oldal jogszabály szerint 70%-os átláthatóságúnak kell lennie. Az első szélvédő 75% fényáteresztő képességgel kell bírnia, ha ez megvalósul úgy adható ki a műbizonylat.

9.3. A karosszéria fóliázás esetén csak abban az esetben van teendő, ha a jármű eredetileg bejegyzett színét autófóliával megváltoztatjuk. Ha úgy döntünk, hogy más színűvé fóliázzuk át kocsinkat, majdnem minden marad az eredeti felállásban. Pusztán a forgalmi egyik rovatában bejegyzésre kerül az autófóliázás ténye, valamint az árnyalat.

9.4. Amikor kész az autó előkészítése a fóliázáshoz, a következő lépése bizonyos elemek eltávolítása a járműről. Erre két okból is szükség van: elsősorban így meggyőződhetnek a telepítők arról, hogy az autófólia alá biztosan semmilyen kosz ne kerüljön. Másodsorban a fólia sokkal tartósabban/szebben tud fent maradni a kocsin, miután nem kell a nehezen hozzáférhető helyeken megvágni a fóliát.

9.5. A tökéletesen pormentesített felületre ezután kell rászabni a fóliát, majd elhelyezni azt megfelelően. A hordozóanyagot rutinos, ámde óvatos mozdulatokkal kell rásimítani egy speciális célszerszámmal, majd eltávolítani a felesleget. Azokon a helyeken, amelyek jobban ívelnek és domborodnak vagy homorodnak, a simítás egy hőlégfúvó segítségével történik.
Ha elkészült a karosszéria fóliázás, az ügyfél már jöhet is a szépen felújított és magas szintű védelemmel ellátott autójáért. Egy autó teljes karosszéria fóliázása általában 2-3 teljes napot vesz igénybe, ám ez erősen függ a gépjármű típusától. 
Végezetül nagyon fontos kiemelni, hogy a fóliázást követően legalább 48 óráig tilos azt lemosni. Az időjárástól és az aktuális évszaktól függően a 48 órás időtartam változhat, amelyről a Vállalkozó tájékoztatást nyújt Megrendelő részére. Így van csak lehetősége a karosszéria fóliának rendesen megszáradni/megtapadni az autón.

9.6. Az ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kijelenti, hogy a fóliázással kapcsolatos tájékoztatást elolvasta, megértette és elfogadta.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, és az egyéb ide vonatkozó jogszabályok előírásait kell alkalmazni.